رویای صورتی من آمده ام تا حرفی را بگویم و آن را خواهم گفت. اگر پیش از به زبان آوردن آن،مرگ مرا دریابد،فردا آن را بر زبان می آورد. زیرا فردا هیچ رازی را در کتاب ابدیت پنهان نمی گذارد من آمده ام تا در شکوه و روشنایی عشق و زیبایی زندگی کنم. من اینجایم ، زنده مردم نمی توانند مرا از زندگیم تبعید کنند. اگر آنها چشمانم را درآورند من به نجوای عشق و نغمه های زیبایی و سرور گوش خواهم سپرد. اگر آنها بخواهند مرا از شنیدن باز دارند ، من وجد و سرور را در نوازش نسیم خواهم یافت که آمیخته ای است از رایحه ی زیبایی و حلاوت نفس های عاشقان. http://pinkdream.mihanblog.com 2020-07-14T20:17:11+01:00 text/html 2012-08-15T13:50:24+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی تکرار آرامش... http://pinkdream.mihanblog.com/post/63 <font style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">مهم نیست که مرا از ملاقات ماه و گفتگوی <span style="color: rgb(255, 102, 102);">باران</span> باز داشته اند...<br><span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span> برای رسیدن به <span style="color: rgb(255, 102, 102);">آرامش</span> ،<br>تنها به تکرار اسم <span style="color: rgb(255, 102, 102);">تو </span>بسنده خواهم کرد!</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> text/html 2012-08-10T05:12:54+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی طبیب دل من باش... http://pinkdream.mihanblog.com/post/62 <font size="2"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گفته بودی که طبیب دل بیمارانی</span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پس طبیب دل <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span> باش، که بیمار <span style="color: rgb(255, 102, 102);">تو</span>ام</span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گر طبیبانه بیایی به سر بالینم</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به دو عالم ندهم لذت بیماری را...</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">پ.ن : جانشین همه نداشتن های من!</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;تنها بهانه ی نفس کشیدنم!</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">اگر پاسخ خدایا گفتنم را ندهی، چه کنم؟؟</span><br> text/html 2012-08-03T03:56:19+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی دلتنگی... http://pinkdream.mihanblog.com/post/61 <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">دلم </span>تنگ می شود...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چشم هایم باران می خواهد...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">خدایا</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">!</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرو بردن این همه بغض، روزه را باطل نمی کند؟؟؟</span></font> text/html 2012-07-20T02:08:25+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی به ساعت ها بگویید بخوابند... http://pinkdream.mihanblog.com/post/60 <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سال هاست با دنیا بر سر باورش جنگیده ام...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">او خستگی را شکست می داند و <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span>&nbsp; شروعی دوباره!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">روزها می گذرد و من خسته تر از دیروزم!!!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دیگر توان جنگیدن با او را ندارم...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">صدای خندیدن دنیا را می شنوم!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چه بی رحمانه می خندد بر منی که به گمان او در برابرش سکوت کرده ام!!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بگذار چندی بخندد ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دوست دارم ساعت ها بخوابند، <br>آری<br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بیهوده زیستن را نیازی به شمارش نیست!!!<br><br><font size="1"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">"رویای صورتی"<br></span></font></span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1"></font></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="1"><span style="color: rgb(255, 102, 102);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></span></font></span></font> text/html 2012-07-01T09:09:14+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی تو فقط زود بیا... http://pinkdream.mihanblog.com/post/58 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="font-weight: bold;">به سراغ <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span> اگر می آیی،&nbsp; تند و آهسته چه فرقی دارد؟</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 102, 102);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تو</span></span> به هر جور دلت خواست بیا!!!</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">مثل سهراب دگر ، جنس تنهایی <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span> چینی نیست<br>&nbsp;که ترک </span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="font-weight: bold;">بردارد،</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">مثل آهن شده است!!!</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 102, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تو</span> </span>فقط زود بیا....</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="font-weight: bold;"></span><br style="font-weight: bold;"></font><br> text/html 2012-05-31T15:56:51+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی باغچه ی کوچک من.. http://pinkdream.mihanblog.com/post/55 <font size="2"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به دنیا بگویید بایستد!</span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پاهایم دیگر توان دویدن با او را ندارند!!!</span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خسته ام...</span></font><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شاید دیگر از این دنیا فقط باغچه ای کوچک می خواهم تا در آن درخت <span style="color: rgb(255, 102, 102);">سیب</span> بکارم...</span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شنیده ام <span style="color: rgb(255, 102, 102);">حوا</span> باز هوای چیدن در سر دارد!</span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زمین..</span><br style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سرزمین <span style="color: rgb(255, 102, 102);">رویاهای</span> زیبای <span style="color: rgb(255, 102, 102);">حوا </span>نبود!!!</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="1"><br><span style="font-weight: bold;">"رویای صورتی"</span></font> text/html 2012-05-16T11:24:35+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی فردا را به باد می سپارم... http://pinkdream.mihanblog.com/post/53 <font style="font-weight: bold;" size="2">امروز را به باد سپردم...<br>امشب، کنار پنجره ، </font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2">بیدار مانده ام...<br>دانم که بامداد،<br>امروز دیگری را با خود می آورد<br>تا من دوباره آن را<br>بسپارمش به باد!!!</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br> text/html 2012-05-08T16:06:28+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی گل ها خیانت نمی کنند... http://pinkdream.mihanblog.com/post/50 <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">غروب شد... خورشید رفت.</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آفتابگردان همچنان به دنبال خورشید</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> می گشت.</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ستاره ای </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چشمك زد.</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آفتابگردان سرش را پایین </span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انداخت...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">گل ها</span> </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هرگز خیانت نمی كنند!<br><span style="font-style: italic;"></span></span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-style: italic;"><font size="1"><br></font></span></span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font> text/html 2012-05-05T14:27:41+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی دنیای خاکی... http://pinkdream.mihanblog.com/post/49 <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">از آن روزی که پا به این دنیای خاکی گذاشتم ،همواره یاد <span style="color: rgb(255, 102, 102);">محبوبم </span>روشنی بخش</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> زندگی ام بوده... می خواهم برای رسیدن به نور ،در باغچه ی بودن ها گل های <span style="color: rgb(255, 102, 102);">عشق</span> و <span style="color: rgb(255, 102, 102);">مهربانی</span> بکارم تا شاید روزی برسد همه ی انسان ها با استشمام رایحه ی دل نشین آن ها رسم زیستن در این دنیای خاکی را به یاد آرند و از خاطر نبرند که هنوز مهربانی</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> در تک تک لحظه های زندگی جاریست...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و شاید این است تنها راز زیستن در این دنیای خاکی...</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><font size="1"><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-weight: bold;"><br>"رویای صورتی"</span></font><br> text/html 2012-04-02T11:37:57+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی نجوای بارانی... http://pinkdream.mihanblog.com/post/47 <font style="font-weight: bold;" size="2">باران می بارد...<br>و باز دلم هوای با <span style="color: rgb(255, 102, 102);">تو </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 102);"></span>بودن دارد. تویی که نمی دانم اگر نبودی اکنون <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من </span>در کجای این زمین سرد خفته بودم...<br>تویی که اگر نبودی ، نفس کشیدن برایم سخت بود...<br>تویی که اگر نبودی ، سوی چشمانم هم نبود...<br>تویی که اگر نبودی، زیر شلاق سختی ها شانه ام خم می شد و هیچ دست</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"> مهربانی نوازش گر زخم هایم نبود...<br>تویی که اگر نبودی، تنهایی در <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span> خلاصه</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"> می شد...<br>تویی که اگر نبودی، زندگی برایم معنا</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"> نداشت...<br>تویی که اگر نبودی...<br>باران هم چنان می بارد و <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span> رساتر از هر فریاد صدایت می کنم...<br>شاید صدای بغضی که بعد از مدت ها در گلویم </font><font style="font-weight: bold;" size="2">می شکند، بار دیگر ابرها را بگریاند.<br>باز هم ببار باران... <br>می خواهم با <span style="color: rgb(255, 102, 102);">محبوبم</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 102);"> </span>زیر باران نجوا</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"> کنم...</font><font style="font-weight: bold;" size="2"> <br><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="1"><br>"رویای صورتی"</font><br></font><br> text/html 2012-03-13T04:10:27+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی قصه ی من و باد... http://pinkdream.mihanblog.com/post/46 <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;دلتنگی هایم را به باد </span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سپردم ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شنیده بودم کسی در دور دست هاست</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> که برایم دستی به دعا </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دارد...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">غافل از این که باد همه چیز را به فراموشی</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> سپرد...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شاید دیگر هیچ گاه </span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دلتنگی هایم به گوش کسی </span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نرسد...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شاید دیگر هیچ گاه، هیچ کس </span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برایم</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دعا </span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نکند...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;ولی <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span> هم چنان به انتظار باد </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">می نشینم ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چرا که باد تنها فراموش کاریست که همیشه بیادم</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> است...<br></span></font><font size="2"><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="1"><br><span style="font-weight: bold;">"رویای صورتی"</span></font></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-weight: bold;" size="1"></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; </span></font><br>&nbsp; text/html 2012-02-23T05:24:12+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی یادم باشد... http://pinkdream.mihanblog.com/post/45 <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تازگی ها آدما خیلی فراموش کار شدن</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> از جمله خود <span style="color: rgb(255, 102, 102);">من</span>!!!گاهی انقدر درگیر روزمرگی یا بهتر بگم روزمردگی میشیم که تمام زیبایی های اطرافمون رو خیلی ساده فراموش </span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">میکنیم...این متنو بی نهایت <span style="color: rgb(255, 102, 102);">دوست</span> دارم</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> و بارها خوندم.پس اینجا هم نوشتم که همیشه&nbsp; یادم </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">باشد... &nbsp;</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>یادم باشد حرفی نزنم که به کسی</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> بربخورد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نگاهی نکنم که دل کسی</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> بلرزد </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خطی ننویسم که آزار دهد کسی را </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد که روز و روزگار خوش است </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وتنها دل ما دل</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> نیست.... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد جواب کین را با کمتر از <span style="color: rgb(255, 102, 102);">مهر</span></span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> و جواب </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کنم </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و برای سیاهی ها نور بپاشم... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد از چشمه درسِ خروش بگیرم </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و از آسمان</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> درسِ پـاک زیستن... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد سنگ خیلی تنهاست </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بشکند... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام ، نه برای تکرار </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اشتباهات گذشتگان... </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/76.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد زندگی را </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دوست دارم </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان </span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بی زبانی که به سوی </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> پی ببرم ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد معجزه قاصدکها</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> را باور داشته باشم ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز می شود... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد هیچگاه</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد هیچگاه از راستی نترسم و نترسانم... </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد <span style="color: rgb(255, 102, 102);">پاکی</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 102, 102);"></span> کودکیم را از دست ندهم ...</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم تا بعدا با مشت برفرقم </span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نکوبم... </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد با کسی انقدر صمیمی نشوم شاید روزی دشمنم</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> شود ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد با کسی دشمنی نکنم شاید روزی دوستم</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> شود ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد قلب کسی را نشکنم... </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد<span style="color: rgb(255, 102, 102);"> امید</span> کسی را از او نگیرم </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شاید تنها چیزیست که دارد.. </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد که <span style="color: rgb(255, 102, 102);">عشق</span> کیمیای زندگیست ...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یادم باشد زنده ام...</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br> text/html 2012-02-08T04:47:47+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی ابدیت... http://pinkdream.mihanblog.com/post/44 <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>چراغی در دست , چراغی <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"> در دلم...<BR>زنگار روحم را صیقل می دهم...<BR>آیینه ای در برابر آیینه ات می گذارم تا از <FONT color=#ff6666>تو </FONT>ابدیتی <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif">بسازم...<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></STRONG></FONT></P> text/html 2012-01-27T12:57:26+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی کاش می آمدی... http://pinkdream.mihanblog.com/post/43 <p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>کاش می آمدی تا ببینی زندگی بی<font color="#ff6666"> تو </font>یعنی تکرار لحظه های بیهوده زیستن...<br>کاش می آمدی تا ببینی شب بی <font color="#ff6666">تو</font> یعنی سیاهی و روز یعنی به انتظار سیاهی نشستن...<br>کاش می آمدی تا ببینی نبودنت به معنای از یاد بردنت نیست<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif">...<br>سهراب می گفت : "تا <font color="#ff6666">شقایق</font> هست <font color="#ff6666">زندگی</font> باید کرد"<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">کاش می آمدی تا ببینی شقایق ها سال هاست که پژمرده اند <img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif">و دیگر به چه امید باید زیست!!!<br>کاش با آمدنت به شقایق ها عمر دوباره بخشی <img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif">و معنای <font color="#ff6666">انتظار</font> را در لغت نامه ی زندگی "<font color="#ff6666">شیرینی</font>" معنا کنی...</strong></font></p> <p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>هوای حوصله ام ابریست<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif">...<br>کاش با آمدنت دعای باران <font color="#ff6666">عشق</font> را<font color="#ff6666"> </font>تلاوت کنی...</strong></font></p> <p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>کاش فقط می آمدی<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif">...&nbsp; </strong></font></p> <p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>به امید ظهورت...<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></strong></font></p><p><font style="color: rgb(255, 102, 102);" size="1"><span style="font-weight: bold;">"رویای صورتی"</span></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></p> text/html 2012-01-19T13:09:12+01:00 pinkdream.mihanblog.com رویای صورتی دعای عشق... http://pinkdream.mihanblog.com/post/42 <font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دعای باران چیست؟؟؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این روزها باید برای دل هایمان دعا کنیم </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">که دل هایمان از زمین تشنه تر است...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خدایا!!!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اندکی باران <span style="color: rgb(255, 102, 102);">عشق</span> بباران...</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">